Te Deum és iskolai tanévzáró


2017. jún. 20-án a tanévzáró szentmisét (Te Deum) Fekete Szabolcs iskolalelkész atya tartotta, ezt követően az iskolában került sor a tanévzáró ünnepélyre. Az ünnepélyen iskolánk kis kórusa és az első osztályosok köszöntötték a vakációt. Ezután Pintérné Molnár Mariann intézményvezető értékelte a 2016/2017-es tanévet, átadta a jutalomkönyveket, majd Szabolcs atya áldása után sor került a bizonyítványok kiosztására.

A galéria itt megtekinthető.

Ballagás


Végzős diákjaink 2017. június 17-én vettek búcsút iskolánktól.
A rendezvény ünnepélyességét növelte, hogy iskolánk egykori tanárai, Mikli Istvánné és Mikli István ezen a napon vehették át arany- és gyémántdiplomáikat.
Hetedikes tanulóink és iskolánk kórusa dalokkal, versekkel búcsúzott el a nyolcadikosoktól, akik közül két tanuló elismerésben részesült:
Bögi István polgármester úrtól Simonics Karina a példamutató tanulmányi eredményért járó Szent István-díjat, Kövesi Szeréna az aktív közösségi munkát jutalmazó Szent Imre-díjat vehette át.

A galéria itt megtekinthető.

DÖK-nap


2017. június 15-én, az utolsó tanítási napon DÖK-napot (gyereknapot) tartottunk az iskolában. A tanítás nélküli munkanapot diákközgyűléssel kezdtük, majd a községi focipályáján folytattuk, ahol játékos sorversenyt rendeztünk diákjainknak. A versenyszámok után tanulóink fagylalttal hűsíthették magukat, miközben megtekinthették a tűzoltóság járművét.

A galéria itt megtekinthető.

Intézményünk névadó ünnepélye (2017. május 30.)


Album

Szent István ereklyéinek átvitele emléknapján zajlott intézményünk névadója. Az ünnepi szentmisét dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek atya celebrálta, tanítványaink pedig mind a templomban, mind az iskolában versekkel, dramatizált jelenettel és dalokkal készültek e rendhagyó alkalomra.

A galéria itt megtekinthető.

Anyák napi köszöntő a vasárnapi szentmisén (2017. május 7.)

Tanulóink a vasárnapi szentmise végén köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat és ükmamákat.
A megható műsort követően minden gyermek virággal ajándékozta meg anyukáját, mamáját.
Köszönet illet minden szereplőt és Valkai János hitoktatót.

A galéria itt megtekinthető.

Névadó


Május 30-án, Szent István ereklyéinek átvitele emléknapján tartottuk intézményünk névadó ünnepségét.
A szentmisét dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek atya celebrálta, tanulóink pedig mind a templomban, mind az iskolában gitározva, kórusban énekelve és verseket szavalva tették még színesebbé az ünnepet.
A galéria itt megtekinthető.

Nyílt nap a Nagybaracskai Katasztrófavédelmi Őrsön


2017.04.28-án a Nagybaracskai Katasztrófavédelmi Őrsön nyílt nap keretén belül mutatták be a helyi tűzoltók azokat a felszereléseket, eszközöket, amiket a tűzoltáshoz, baleset esetén a mentésekhez használnak.

A program végén lehetőségük volt a gyerekeknek kipróbálni a a tűzoltóautót.

A galéria itt megtekinthető.

Nyílt nap az óvodában


2017.április 27-én óvodánk nyílt napot tartott, amelyre nagy szeretettel vártuk az érdeklődő szülőket és gyermekeiket. Lehetőségük volt minden csoportot végigjárni és betekintést nyerni a mindennapi életünkbe. Nagy öröm volt számunkra, hogy sok szülő használta ki ezt az alkalmat, és gyermekeikkel együtt játszottak, bekapcsolódtak a napi programokba.

Köszönjük, hogy jelenlétükkel színesebbé tették ezt a napot!

Közös szülői értekezlet: Az internet veszélyei

Tisztelt Szülők!

Iskolánk 2017. április 27-én 17 órától közös szülői értekezletet szervez, amelynek témája:
Az internet veszélyei.
Vendégünk lesz Bedics Edit,c. r. őrnagy, a Bajai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának kiemelt főelőadója.
Minden szülő megjelenésére számítunk.

Pintérné Molnár Mariann
igazgató

A költészet napja


A Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola drámaszakkörös tanulói szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a magyar költészet napja alkalmából rendezett verses-zenés kulturális barangolásra.
Időpont: 2017. április 11. (kedd) 17 óra
Helyszín: a Művelődési Ház kisterme

Iskolai beíratás a 2017/2018-as tanévre


A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Értesítem a Bajai Járás lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2017/2018. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/A.§(1) c) bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatala a járás valamennyi településére egységesen határozta meg:

A beiratkozás a Bajai Járás összes általános iskolájában:

2017. április 20. napján 8-19 óráig (csütörtök)
2017. április 21. napján 8-19 óráig (péntek)

közötti időszakban történik.

A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye alapján tartozik – a kötelező felvételt biztosító iskolába -, illetve a választott intézménybe.

A beíratáshoz szükség van:
o a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára,
o a szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,
o a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványra (lakcímkártya)
o az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény vagy a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.

Célszerű beíratáskor a kedvezményre jogosító (esetleges betegségeit igazoló, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni.
Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről, az iskolák 2017. május 11-ig kötelesek dönteni és azt követően a szülőket értesíteni.
A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálati kérelemmel élhetnek. A felülbírálati kérelmet a felvételt elutasító - intézmény igazgatójának kell benyújtani:
• az állami fenntartású iskola esetében: az illetékes Bajai Tankerületi Központ igazgatójának, (Sárosi Magdolna, 6500 Baja Tóth Kálmán tér 3)
• a nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntartójának címezve,

az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.

Amennyiben az elutasító döntés jogerőre emelkedik, az azt követően öt napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára beíratni.
A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja szabálysértésnek minősíti, és a 7. § (1) a) valamint a 11 § (1) bekezdése alapján 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.

A víz világnapja - témahét


"És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn." ...

"És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszómászó állatokat, a melyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemük szerint. és látá Isten, hogy jó."

A víz világnapja alkalmából óvodásaink témahét keretében foglalkoztak a vizes élőhelyekkel, a víz fontosságával és védelmének jelentőségével.

A galéria itt megtekinthető.

Megemlékezés nemzeti ünnepünkön


Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából megemlékezést láthattunk óvodásaink és 5. osztályos tanulóink közreműködésével.
Munkájukért köszönet illeti a gyermekeket és az őket felkészítő pedagógusokat, valamint segítő munkatársakat.

Először a nagycsoportosok léptek színpadra. Az elhangzó verseket Barna Zoltánné válogatta, a felkészülésben Nánai Anikó óvónő és Németh Istvánné dajka segített.
Őket a középsősök követték Pintérné Gyurkity Ágnes óvónő és Molnár Katalin dajka vezetésével.
Az óvodások megemlékezését a legkisebbek zárták, akik Vöőné Nagy Judit óvónő, Blancsák Annamária pedagógiai asszisztens és Hegedűs Józsefné dajka segítségével készültek fel.

Az óvodásokat követően iskolánk 5. osztályos tanulói emlékeztek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire. A felkészülésben osztályfőnökük, Tóth-Kovács Zita volt segítségükre.

A galéria itt megtekinthető.

Sportfoglalkozás


2017. március 8-án délután elsős tanulóink és nagycsoportos óvodásaink számára sportfoglalkozást szerveztünk Csabai Lászlóné és Tóth-Kovács Zita vezetésével. A gyerekek örömmel mutatták meg ügyességüket és vettek részt a különböző mozgásos feladatokban, így végül a 45 percesre tervezett foglalkozás másfél órán át tartott. Dicséret illet minden elsős és óvodás gyermeket a példás magaviseletért és a lelkesedésért.

Hamvazószerda

Hamvazószerdai szentmise


A nagyböjti időszak kezdetén, hamvazószerdán óvodásaink, iskolásaink, dolgozóink, valamint a falu lakói szentmisén vettek részt, amelyet Fekete Szabolcs atya, iskolánk lelki vezetője tartott. A prédikációban Szabolcs atya beszélt a hamu három jelentéséről és böjt fontosságáról, lényegéről. A szentmise keretén belül sor került a hamvazkodásra is.

A galéria itt megtekinthető.

Oldalak